De kleine lettertjes


De kleine letters Bliss Cosmetics BEAUTY AND MORE ...

Algemene Voorwaarden

Bliss Cosmetics is gevestigd in Veenendaal en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67073735.

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Bliss Cosmetics en haar opdrachtgevers.

Bliss Cosmetics accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bliss Cosmetics en haar opdrachtgevers / cliënten.
Deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Bliss Cosmetics in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Bliss Cosmetics aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van opdrachtgever.

Artikel 2. Inspanning 

2.1. Bliss Cosmetics zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden verteld.

2.3. Bliss Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. Bliss Cosmetics zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3.  Afspraken

3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bliss Cosmetics melden.

3.2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bliss Cosmetics 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten en minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Bliss Cosmetics de gehele afspraak annuleren en 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5. Bliss Cosmetics moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4: Tarieven

4.1  Alle tarieven en prijzen hierin genoemd zijn specifiek bedoeld voor particulieren en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.

4.2   Bliss Cosmetics kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief.  Bliss Cosmetics kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

4.3  Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.

4.4  Voor werkzaamheden van Bliss Cosmetics tussen 23:00 en 06:00 uur en werkzaamheden die aanvangen op kerstdagen en oud/nieuw zal 200% van het tarief berekend worden.

4.5 Voor werkzaamheden van Bliss Cosmetics op zon- en overige-feestdagen en werkzaamheden die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal Bliss Cosmetics 25% extra van het tarief berekenen.

4.6  Wachtgeld: Mocht Bliss Cosmetics op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat we tussentijds de werkzaamheden niet kunnen verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 45, – per uur.

 

Artikel 5: Reis- en onkostenvergoeding

5.1  De door de Bliss Cosmetics gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer. Bliss Cosmetics berekend binnen 10 km (postcode 3907 MC) geen reiskosten. Bij een afstand van meer dan 40km wordt ook de reistijd berekend á €45,- per uur met een minimum van 15 minuten

5.2  Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Bliss Cosmetics.

5.3  Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

 

Artikel 6: Totstandkoming boeking

6.1  Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Bliss Cosmetics aanvaardt.

6.2  Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Bliss Cosmetics alvorens een boeking te doen.

6.3  De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

6.4  Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.

6.5  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7: Betaling

7.1  De boeking is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door Bliss Cosmetics is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Bliss Cosmetics.

7.2  Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging / overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

7.4  Bij opdrachten voor bruidsarrangement geldt de opdrachtbevestiging als factuur. De opdrachtbevestiging mag ineens bij de proefsessie of in twee gedeelten worden betaald. Een deel van 50% na de proefsessie en het restant op de trouwdag.

7.5  Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling vooraf per bankoverschrijving of ter plaatsen via pin plaatsvindt.

7.6  Betaling via de webshop kan geschieden per IDeal overschrijving, of achteraf betaling via Billink.

7.6a “Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

7.7 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

7.8 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

7.9  Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bliss Cosmetics bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd.

7.10 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Aanbiedingen/overeenkomsten

8.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

8.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5.Bliss Cosmetics streeft naar nauwkeurigheid in de prijsvermeldingen op de website. In het geval van afwijkingen tussen de prijzen op de website en die in het afrekenportaal, zijn de kosten zoals vermeld in het afrekenportaal rechtsgeldig.

8.6.Door een aankoop te doen, bevestigt de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met de kosten zoals vermeld in het afrekenportaal. Dit akkoord vormt een bindend element van de aankoopovereenkomst en is essentieel voor een succesvolle transactie.

8.7.Wij behouden ons het recht voor om prijzen op de website te corrigeren. In geval van spelling- en correctiefouten behouden wij ons het recht voor om deze fouten te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit dergelijke aanpassingen.

Artikel 9: Levering

9.1  Bliss Cosmetics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

9.3  De door Bliss Cosmetics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 10: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

10.1  Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Bliss Cosmetics gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag vòòr de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%.
b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.
d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

10.2  Wanneer de opdrachtgever van een geboekte bruidsarrangement na de proefsessie zich terug trekt zijn de reeds voldane kosten tijdens de proefsessie niet terug te verhalen. Deze compenseren de gemaakte kosten voor de proef sessie.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Bliss Cosmetics te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsarrangementen heeft Bliss Cosmetics de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

11.2 Indien Bliss Cosmetics door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Bliss Cosmetics niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 12. Onderzoek, klachten en reclames

12.1  Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Bliss Cosmetics te worden ingediend.

12.2 De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Bliss Cosmetics, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

12.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Bliss Cosmetics sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Bliss Cosmetics en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Bliss Cosmetics kunnen worden toegerekend.

13.2  Bliss Cosmetics is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

13.3  Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking de schade waartegen Bliss Cosmetics is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

13.4 Ondanks dat Bliss Cosmetics dermatologisch geteste producten gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van de producten een allergische reactie ontstaat. Bliss Cosmetics is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up /schmink producten.

 

Artikel 14: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

14.1  Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Bliss Cosmetics te weten www.Bliss-Cosmetics.nl

14.2  Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14.3   Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Bliss Cosmetics bestaat is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Periode van 14 dagen tot aanmelding retour + 14 dagen om retour te sturen

15.1 “U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bliss-cosmetics.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

15.2 Let op, i.v.m. de hygiëne regels kunnen wij echter uitsluitend ongebruikte en ongeopende producten terugnemen!

 

Artikel 16. Persoonsgegeven en/of bedrijfsgegevens

16.1 Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.

16.2 “De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Bliss Cosmetics in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij

  1. a) risicoanalyses
  2. b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

16.3 Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen kan je je afmelden, door in de mail op afmelden te klikken of ons even een bericht te zenden je gegevens uit de mailinglist te verwijderen.

16.4 We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of wij over je review contact met je op mogen nemen. Wij houden bij wie welke review schrijft.

16.5 Wij bewaren uw bestel gegevens, wenst u dat wij dit verwijden kunt u dat schriftelijk/mail bij ons aanvragen.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Bliss Cosmetics bestaat is Nederlands recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Bliss Cosmetics en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Bliss Cosmetics is ten alle tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

17.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

https://mrleaked.net/ showing off her tits and pussy at the park.
omgbeeg.com
De waardering van www.bliss-cosmetics.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 452 reviews.